arrowUp

Informácie o ochrane osobných údajov

Kto je Poskytovateľ:

Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČO: 05495920, zapísaná v obchodnom registri Městského súdu v Praze oddiel C, vložka 264651

Kto je Užívateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vytvorila užívateľský účet na www.publicgrills.com nebo www.gril.nivy.com

Kto sme a čo robíme:

Poskytovateľ prevádzkuje online rezervačný systém PublicGrills.com na doméne www.publicgrills.com a www.gril.nivy.com, a Užívateľom poskytuje prístup k jeho využívaniu.

Poskytovateľ je správcom osobných údajov Užívateľov podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Užívateľa v súlade s právnymi predpismi, hlavne. Nariadenie.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby (ďalej len "Osobné údaje").

Pri vytvorení užívateľského účtu sú vyžadované Osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vytvorenie užívateľského účtu (meno, priezvisko, elektronická adresa, telefón, adresa trvalého bydliska) a je vytvorené číslo užívateľského účtu. Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie užívateľského účtu Užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich z poskytnutia prístupu k užívaniu rezervačného systému PublicGRILLS.com, ďalej potom prípadné zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Poskytovateľ pre plnenie Služieb využíva služby subdodávateľov, ktorí sa stávajú spracovateľovi nevyhnutne nutných osobných údajov Užívateľa, len ak Užívateľ konkrétnu službu subdodávateľa využije. Ide najmä o poskytovateľa komunikačných, hostingových a platobných služieb alebo súborových úložísk (osobné údaje môžu byť ukladané v 3. krajinách). Poskytovateľ informuje Užívateľa o zapojenie ďalšieho spracovateľa Osobných údajov a má za povinnosť umožniť Užívateľovi vzniesť proti takémuto zapojenie námietky. Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby všetci subdodávatelia v postavení spracovateľa osobných údajov plnili všetky povinnosti na ochranu osobných údajov vychádzajúce z Nariadenie.

Vytvorením rezervácie sú Osobné údaje Užívateľa (číslo používateľského účtu, meno, priezvisko, telefón a elektronická adresa) poskytnuté prevádzkovateľovi konkrétneho grilovacieho zariadenia, ktorý sa týmto stáva Spracovateľom vyššie zmienených Osobných údajov Užívateľa (ďalej len "Spracovateľ). Získané Osobné údaje Užívateľa môže Spracovateľ využiť k priamemu kontaktu Užívateľa iba vo veci vykonanej rezervácie. O tom, kto je prevádzkovateľom konkrétneho grilovacieho zariadenia, je Užívateľ informovaný pred vykonaním rezervácie. Poskytovateľ uzavrel sa Spracovateľom Zmluvu o ochrane osobných údajov pre zabezpečenie ochrany Osobných údajov Užívateľa podľa Nariadenia.

Poskytovateľ ukladá osobné údaje Užívateľa po dobu existencie užívateľského účtu Užívateľa na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k svojim Osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenie, opravu Osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenie, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 Nariadenia. Užívateľ má právo na vymazanie Osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) Nariadenie. Ďalej má Užívateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 Nariadenie a právo na prenosnosť Osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenie.

Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu Osobných údajov.

Užívateľ nemá povinnosť Osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Poskytovateľa plniť.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 Nariadenie.

Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.

Užívateľ potvrdzuje prečítaní týchto Informácií o ochrane osobných údajov prostredníctvom internetového formulára pri vytváraní používateľského účtu. Zaškrtnutím potvrdenie o prečítaní Užívateľ informuje Poskytovateľa, že si tieto Informácie o ochrane osobných údajov prečítal a je úplne informovaný podľa požiadavky Nariadenia.

Poskytovateľ je oprávnený tieto Informácie o ochrane osobných údajov zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť nové Informácie o ochrane osobných údajov na doméne www.publicgrills.com a www.gril.novy.com, popr. zašle nové informácie Užívateľovi na jeho elektronickú adresu ak to považuje za potrebné.

Ďalšie informácie týkajúce sa týchto informácií o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na info@parkbbq.cz alebo tel. čísle +420 777 354 254.

 

S účinnosťou od: 22.5.2018

 

Tu sa môžete odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení a noviniek: https://publicgrills.com/odhlasit-emailovou-komunikaci