arrowUp

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre využívanie služieb online rezervačných systémov PublicGrills.com a Vstup.Online, ktoré prevádzkuje spoločnosť  Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČO: 05495920 (ďalej len „Predávajúci“) a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho, ktorý si na doméne www.publicgrills.com, www.gril.nivy.com a www.vstup.online vytvoril užívateľský účet (ďalej len „Kupujúci“). Užívateľský účet vytvorený Kupujúcim je využívaný pre všetky vyššie uvedené domény a rezervačné systémy súčasne, a to bez ohľadu na to, na akej doméne bol užívateľský účet vytvorený.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).           

Ak je tovar objednávaný prostredníctvom internetu, obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa riadi zákonom č. 102/2004 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).  

Ak je zmluvnou stranou subjekt odlišný od Spotrebiteľa, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je právnická osoba Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČO: 05495920, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov poskytuje služby. Zákazníkom Predávajúceho je Kupujúci

Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkanej služby Predávajúcim na doménu www.publicgrills.com, gril.nivy.com alebo www.vstup.online a kúpna zmluva vzniká zaplatením rezervácie Kupujúcim. Prijatie platby Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail v užívateľskom účte, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. V prípade zaplatenia rezervácie uplatnením PROMO kódom, je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva, ako keby bola rezervácia zaplatená obvyklým spôsobom.

Pred odoslaním rezervácie Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje rezervácie, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do rezervácie. Rezerváciu odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo. Po odoslaní rezervácie je možné ju zaplatiť a uzavrieť tak kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením užívateľského účtu upozornený a má možnosť sa s nimi náležite zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že Predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (identifikátory, podklady apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu alebo s okamžitou platnosťou odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade, že sa zmenili podmienky využívania zariadenia, ak je zariadenie nefunkčné, ak je areál uzavretý, v mieste zariadenia sa koná verejná akcia alebo je nutné rezerváciu zrušiť z iného dôvodu. V prípade, že Kupujúci zaplatil za rezerváciu stanovenú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet, ak nebude vzájomnou dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutý iný spôsob náhrady. V prípade zaplatenej rezervácie PROMO kódom nevzniká Kupujúcemu nárok na finančnú kompenzáciu, ale Predávajúci vygeneruje Kupujúcemu nový kód s rovnakou hodnotou so 6 mesačnou platnosťou odo dňa odovzdania.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má Kupujúci právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku od takto uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru), alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.

V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje Predávajúceho písomne ​​na elektronickej adrese info@parkbbq.cz.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu elektronickej pošty Predávajúceho v tvare info@parkbbq.cz.

V prípade, že Kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady.

Pokiaľ je predmetom plnenia kúpnej zmluvy poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času (napr. rezervácia zariadenia v rezervačnom systéme) a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to ani v prípade, že bola uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku.

V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je rezervácia zariadenia v rezervačnom systéme, je nad rámec vyššie uvedeného Kupujúcemu umožnené odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, a to s právom odpočítať Kupujúcemu pomernú časť z celkovej čiastky rezervácie v prospech Predávajúceho. Pomerná časť z celkovej čiastky rezervácie je stanovená nasledovne:

1) Pri zrušení zaplatenej rezervácie viac ako 14 dní pred začiatkom rezervácie (tj viac ako 336 hodín pred začiatkom rezervácie) bude Kupujúcemu vrátená celá čiastka rezervácie.

2) Pri zrušení zaplatenej rezervácie v časovom rozmedzí 7 - 14 dní pred začiatkom rezervácie (tj v rozmedzí 168 hodín až 336 hodín pred začiatkom rezervácie) bude Kupujúcemu odpočítaných 25 % z celkovej sumy rezervácie.

3) Pri zrušení zaplatenej rezervácie v časovom rozmedzí 2 - 7 dní pred začiatkom rezervácie (tj v rozmedzí 48 hodín až 168 hodín pred začiatkom rezervácie) bude Kupujúcemu odpočítaných 50 % z celkovej sumy rezervácie.

4) Pri zrušení zaplatenej rezervácie v čase menej ako 48 hodín pred začiatkom rezervácie bude Kupujúcemu odpočítaných 75 % z celkovej čiastky rezervácie.

5) Pri zrušení zaplatenej rezervácie PROMO kódom už Kupujúcemu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu či vygenerovanie nového PROMO kódu.

Zaplatenú rezerváciu môže Kupujúci zrušiť (zmazať) v sekcii "Moja rezervácia" v rezervačnom systéme. Pri rušení rezervácie sa Kupujúcemu zobrazí informácia o tom, aká čiastka bude Kupujúcemu vrátená, pričom pre určenie času odstúpenia od zmluvy Kupujúcim a určenie pomernej časti z celkovej čiastky rezervácie je určujúci okamih odoslania požiadavky na zmazanie rezervácie.

Predávajúci po odpočítaní pomernej časti z celkovej časti rezervácie Kupujúcemu vráti peňažné prostriedky do 14 dní bezhotovostne, a to na platobnú kartu, z ktorej bola rezervácia zaplatená. Vrátené peňažné prostriedky bude tvoriť celková čiastka rezervácie po odpočítaní pomernej časti podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

Pokiaľ došlo k využitiu rezervácie, resp. k jej aktivácii, alebo rezervácia nebola využitá z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa služba za vykonanú a Kupujúci už nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

U nezaplatenej rezervácie nebola kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim stále uzavretá a zrušenie takejto rezervácie je možné bezplatne vykonať kedykoľvek, a to po prihlásení do príslušného rezervačného systému v sekcii "Moja rezervácia".

Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu odpočítať pomernú časť z celkovej čiastky rezervácie aj v prípade zrušenia rezervácie z dôvodu zlého počasia, zrušenia rezervácie omylom, alebo z iných dôvodov. Akonáhle Kupujúci zaplatí rezerváciu a tým uzavrie medzi ním a Predávajúcim kúpnu zmluvu, rezervácia sa stáva záväznou a už nie je možné meniť jej čas ani dátum.

Ochrana osobných údajov

Prílohou obchodných podmienok sú aj Informácie o ochrane osobných údajov.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronických adries info@parkbbq.cz, info@publicgrills.com a info@vstup.online. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na niektorú z elektronických adries Kupujúceho.

V prípade sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim môže Kupujúci využiť aj možnosť mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je možné nájsť aj na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Predávajúci je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Rezervácia Kupujúceho je po svojom potvrdení archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný Kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky Kupujúcemu umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania rezervácie vrátane ceny rezervácie uvedenej v potvrdenej rezervácii, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

S účinnosťou od: 3. 4. 2023